Nieuws

Evaluatie 2010

Sinds onze opening in mei 2010 is er gewerkt aan de kwaliteit door behandelprotocollen aan te passen en te ontwikkelen, zodat binnen de organisatie op uniforme wijze wordt gewerkt.

De werkwijze van aanmelding tot afsluiting is volledig uitgewerkt en omschreven en de procedures voor intake, begeleiding en evaluatie zijn in de loop der maanden steeds meer verfijnd. Zoals uit de grafiek blijkt startten we in mei met 3 clienten. Dit aantal groeide elke maand. In december was het aantal lopende cases 10. In totaal werden in 2010 18 clienten begeleid, waarvan in december 8 reeds waren afgesloten. Omdat we het belangrijk vinden dat onze clienten de aandacht krijgen waar ze recht op hebben ziet een orthopedagoog bij Kompas een beperkt aantal clienten. Een consult blijft namelijk niet beperkt tot een gesprek van een uur, maar omvat ook de verwerking van het gesprek tot een verslag. Daarnaast wordt afhankelijk van de problematiek onderzoek gedaan en overlegd met collega’s en anders deskundigen.


grafiek 1: Aantal clienten per maand

De leeftijd van de clienten
Opvallend is dat meer dan de helft van het aantal clienten (56%) tussen de 6 en 12 jaar is. De problematiek binnen deze groep is gevarieerd: dyslexie, gedragsproblemen, faalangst en hoogsensitiviteit zijn onder andere problemen die binnen deze groep voorkomen.
17% van de cliënten is volwassen. In alle gevallen gaat het hier om relatie- of gezinsproblematiek. 22% is 5 jaar of jonger. Het gaat dan in de meeste gevallen om een ontwikkelingsachterstand die voor het 5e jaar voor de ouders duidelijk zichtbaar is. Slechts 6% is tussen de 12 en de 18 jaar.


grafiek2: Leeftijd clienten

Soort problematiek
De problematiek van de aangemelde clienten is divers. Uit grafiek 3 blijkt dat gedragsproblematiek en relatieproblematiek de meest voorkomende problemen zijn. Ook werd echter een aantal cliënten aangemeld dat valt binnen het autistisch spectrum. Een ontwikkelingsachterstand en dyslexie zijn eveneens problemen die vaker voorkomen.


grafiek 3: Problematiek 2010

Looptijd van een begeleidingstraject
De gemiddelde looptijd per client is 7 weken. Een traject varieert van 1 tot 9 consulten per client in het jaar 2010. De duur van het begeleidingstraject wordt bepaald door verschillende factoren. De aard van het probleem speelt uiteraard een rol. Het ene problem is eenvoudiger op te lossen dan het andere: soms volstaat bij leerproblemen bijvoorbeeld het advies tot overplaatsing naar een andere school. Indien de problematiek complexer is en de client bijvoorbeeld moeite heeft zich te uiten, kan een begeleidingstraject wat langer duren. In 2010 omvat een gemiddeld begeleidingstraject echter 5 consulten. De resultaten van de begeleiding zijn over het algemeen positief. Elk begeleidingstraject wordt afgesloten met een evaluatie.


grafiek 4: Aantal consulten per client in 2010

Vergoedende instantie
De meeste clienten zijn verzekerd via Assuria en Self Reliance (respectievelijk 33 % en 28 %). 17 % van de in 2010 aangemelde clienten is SZF verzekerd, wat inhoudt dat begeleiding door Kompas niet vergoed wordt door hun verzekeringsmaatschappij. Van deze clienten is de helft niet in staat de begeleiding zelf te betalen. In dat geval wordt een betalingsregeling getroffen.


grafiek 4: Vergoedende instantie