Onze visie

Onze visie is gebaseerd op 2 fundamentele principes: het holisme en de integratiegedachte.

Holisme
Kompas heeft als belangrijk uitgangspunt dat elk kind in zijn/haar totaliteit moet worden bekeken. De focus is dus niet slechts op de ontwikkeling van 1 aspect van het kind, maar op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. Elk mens ontwikkelt zich op vele verschillende terreinen. Cognitieve vaardigheden, motorische vaardigheden, sociaal emotionele vaardigheden, creatieve vaardigheden zijn allemaal onderdeel van ons ontwikkelingsproces en allen dragen bij aan de mens die we uiteindelijk worden. Alle vaardigheden en de positieve ontwikkeling ervan leiden samen tot de ontwikkeling van evenwichtige, gelukkige mensen. Het is soms moeilijk voor opvoeders om aansluiting te vinden bij de specifieke vaardigheden en ontwikkelingsbehoeften van hun kind. Het kan gebeuren dat bepaalde kenmerken, die vaak als negatief worden ervaren de overhand nemen en alle andere vaardigheden en ontwikkelingsaspecten van het kind negatief beïnvloeden. De balans raakt dan kwijt en men dreigt op een verkeerd spoor terecht te komen. Het vinden van de juiste weg en aansluiting bij dat unieke kind is dan moeilijk. Dat is waar wij met ons hulpaanbod aan willen bijdragen.

Integratie
Aangezien ieder mens met zijn/haar eigen mogelijkheden en talenten, maar ook beperkingen, deel moet uitmaken van de maatschappij, streeft Kompas er zoveel mogelijk naar de integratiegedachte uit te dragen en in te vullen. Het centrum is er voor kinderen die speciale behoeften hebben en die hulp nodig hebben bij het vinden van een plek in de maatschappij, mèt hun speciale eigenschappen. Kompas biedt dan ook begeleiding aan kinderen en alle opvoeders: zowel thuis als op school als bij eventuele clubs en/of andere na-schoolse activiteiten. Binnen ons hulpaanbod wordt rekening gehouden met de behoeften van elk individu.