Onderzoek en observatie

Intake
Elk behandelings- of begeleidingstraject wordt gestart met een intake. Er wordt een gesprek gevoerd met de cliënt(en), waarbij wordt getracht zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag van de cliënt(en). Het gesprek is bedoeld om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de totale ontwikkeling van kinderen, de aard van de problemen, de ervaringen en de gevoelens van de cliënt(en). Een intakegesprek duurt 1,5 tot 2 uur. Op basis van dit gesprek wordt een verslag gemaakt, waarna een voorstel wordt gedaan voor de vervolgstappen. Soms is het nodig een tweede intakegesprek te houden, met ouders, of juist met kinderen, of met beide tegelijk. Een veel voorkomende vervolgstap na het intakegesprek is het plannen van een observatie.

Observatie
Vooral bij jonge kinderen met wie gespreksvoering meestal geen geschikte methode is om de hulpvraag te verhelderen, is het nodig een of meerdere observaties in te plannen. Hiertoe wordt vooraf met de ouders afgestemd, waarna een afspraak wordt gemaakt voor het observeren in de klas of thuis. Een observatie duurt gemiddeld een uur. Ook van de observatie wordt een verslag gemaakt, waarna een conclusie wordt getrokken op basis waarvan in overleg met de cliënt een behandelplan of begeleidingstraject kan worden ingezet.

Tests
Voor sommige stoornissen bestaan gestandaardiseerde tests en/of vragenlijsten, waarmee kan worden aangegeven of het waarschijnlijk is dat een kind een bepaalde stoornis of aandoening heeft. Het afnemen van een gestandaardiseerde test is geen op zich zelf staand middel voor het stellen van een diagnose. Een test kan worden gebruikt als aanvulling in de onderzoeksfase en kan dienen als bevestiging indien op basis van observatie en gespreksvoering het vermoeden bestaat dat er sprake is van een specifieke stoornis. De test alleen geeft echter nooit uitsluitsel over het al dan niet voorkomen van een stoornis.